Justīna HUDENKO

Ekonomikas filozofija

Piecu čukču problēma

Sakot, ka viena galva ir labi, bet divas labāk. Bet aizmirst piebilst, ka trīs atkal labi, savukārt četras – ir sliktāk. Pasīvo skatītāju atbalsts ir iedvesmojošs, taču katrs papildu aktīvs dalībnieks, ar savām idejām, argumentiem un pretargumentiem novērš uzmanību un pastiprina kopējo nomācošo fonu.
Tā it īpaši ir jūtams viendabīgās grupās. Visi ir pieklājīgi – uzklausa, ievēro formalitātes, ētiku un korporatīvo stilu. Plus, garīgie spēki ir izlietoti reakcijas izrēķināšanai no kolēģiem, tad emocionālais stress, cenšoties panākt vadību… Nemaz nerunājot par diezgan materiālajam lietām, piemēram, izmitināšanu, dokumentu kārtošanu un transportēšanu. Tas viss prasa laiku un naudu, un ne pievieno projektam kvalitāti.
Tāpēc nekautrējaties ievērojami ierobežot piekļuvi ” konsolei ” lēmuma pieņemšanas brīdī. Jo mazāk laika, jo mazāk dalībnieku. Ja nepieciešams ievērot formalitātes – atšķaidiet darba grupu ar maznozīmīgiem stažieriem. Pretējā gadījumā jums būs jāsastopas ar klasisko Čukču spuldzes karināšanas  modeli.

Говорят одна голова хорошо, а две лучше. Но забывают добавить, что три – опять хорошо, а четыре – уже похуже. Простое присутствие поддержки пассивных зрителей помогает расти воодушевлению, однако, каждый дополнительный активный участник, со своими идеями, аргументами и контраргументами  забирает на себя внимание и усиливает собой общий давящий фон.

В особенности сильно это ощущается при однородности группы. Все друг с другом вежливы – выслушивают, соблюдают формальности, этические нормы и корпоративную этику. Плюс к этому душевные силы затраченные на выстраивание ожидания реакции от коллег, эмоциональное напряжение в попытках достижения лидерства и прочее, не говоря уже о вполне матреиальных вещах, вроде размещения, оформления документов и транспортировки. Все это отнимает время и деньги от проекта и не прибавляет ему качества.

Потому не стесняйтесь в момент принятия решения сильно ограничивать доступ “к пульту”. Чем меньше срок для принятия решение, тем меньше участников. При необходимости соблюдать формальности – разбавляйте рабочую группу, малозначащами практикантами.  В противном случае, вы получите классическую модель чукчей по ввертыванию лампочек.

Related Posts