Justīna HUDENKO

Ekonomikas filozofija

Mana pieredze

Финансовый анализ микропредприятий

mikroАнализируя финансовое положение микропредприятий, не стоит в полной мере распространять на них правила предназначенные для более крупных предприятий. Эти предприятия являются чем-то средним между фрилансерами и обществами с выделенным капиталом, и эта особенность влияет на качество финансовых показателей:

1)      их капитал и активы свободно перемещаются между самим предприятием и его владельцем (в зависимости от условий налогообложения, разумеется). Эта особенность затрудняет доступ к традиционным финансовым ресурсам и требует изобретательности от владельца при привлечении достаточного объема денежных средств, а также повышенная плата за использования капитала;

2)     они практически никогда не могут существовать без существующего владельца, который, в принципе, и является их основным активом. При этом нередко главной стратегической целью собственника является, как раз таки продажа компании. Такое положение заставляет  тратить значительные средства на нематериальную стоимость, которая в нашем финансовом учете практически не видна – «раскрученность» торговой марки, домашней страничке, база клиентов.

3)     показателем результативности их деятельности является не выплаченные дивиденды, а общая возможность предприятия финансировать нужды собственника и его семьи (содержание автомашины, выплаченная заработная плата, страховые платежи и прочее). С другой стороны не редко в малой компании задействованы и неучтенные «семейные» ресурсы, как-то работа на дому вместо офиса, привлечение к труду младших членов семьи и прочее, в зависимости от вида деятельности.

4)     микропредприятие имеет возможность более полного контроля над своими запасами, поэтому не нуждается в существенных активах. Это  снижает показатели ликвидности относительно «крупных» стандартов, однако показатели оборачиваемости активов при этом должны быть много выше, чем у больших предприятий;

5)     малые предприятия более склонны к риску. Рискнуть парой тысяч проще, чем миллионом. Обычно это выражается большим разбросом нормы прибыли в разные годы – «то пусто, то густо»

Американские исследователи У. Уокер и Дж. У. Петти, получили для предприятий малого бизнеса такие нормальные значения стандартных показателей: Показатели Петти. Можете ссылаться на них для пояснения, не совсем стандартного положения дел на предприятии. Но если хотите понять реальное положение дел, вам необходимо провести качественный анализ показателей и ответить хотя бы на такие вопросы:

1)      Насколько вы зависите от одного-двух крупных покупателей или кредиторов и каково их финансовое положение?

2)     Насколько вы зависите от производства одного-двух видов товаров(услуг) и каково их положение в жизненном цикле?

3)     Что будет, если по какой-либо причине владелец предприятия не сможет вести деятельность?

Как правильно оценить эти критерии вы сможете прочитать в моей книге, которая готовится к публикации (рабочее название “Jūsu uzskaites aizkulises vai Ekonomika neekonomistiem”).


Analizējot mikrouzņēmumu finanšu stāvokli, nevajadzētu pilna mērā uz tiem attiecināt standarta rādītājus, kas ir vidējie aprēķinātu lielākiem uzņēmumiem. Šie uzņēmumi pēc būtības ir kaut kas vidējāis starp frilanseiem un kapitālsabiedrībām  un šī īpatnība ietekmē finanšu rādītāju kvalitāti:

1) kapitāls un aktīvi viegli pārvietojas starp uzņēmumu un tā īpašnieku (atkarībā no nodokļu likumdošanas nosacījumiem). Šī īpatnība rada grutības piekļūšanai tradicionāliem finanšu resursiem un prasa īpašnieka izdomu, lai piesaistītu pietiekami daudz naudas līdzekļus, turklāt tas sadārdzina kapitāla izmantošanas izmaksas;

2 ) tie gandrīz nekad nevar pastāvēt bez esošā īpašnieka, kas, pēc būtības arī ir to galvenais resurss. Tomēr bieži vien īpa;snieka galvenais stratēģiskais mērķis ir uzņēmuma pārdošana. Šī situācija liek tērēt līdzekļus uzņēmuma nemateriālās vērtības radīšanai, kas mūsu finanšu uzskaitē ir gandrīz neredzama – ” veicināt” zīmolu un mājas lapu,  piesaistīt klientu bāzi .

3) to darbību rezultatīvais sasniegums nav samaksātas dividendes, bet gan kopējais pieejams finansējums īpašnieka un viņa ģimenes uzturēšanai (automašīnas uzturēšana, izmaksātās algas, apdrošināšanas maksājumi uc ). No otras puses, nav nekas neparasts, kad mazie uzņēmumi iesaista neuzskaitītus “ģimenes ” resursus, piemēram, strādā mājās, nevis birojā, izmanto jaunāko ģimenes locekļu darba spēku, un tā tālāk, atkarībā no darbības veida.

4) mikrouzņēmumiem ir lielāka spēja kontrolēt savus krājumus, tāpēc tiem nav nepieciešami ievēroāmi aktīvi. Tas samazina likviditāti salīdzinājumā ar “lieliem” standartiem, bet aktīvu apgrozījuma rādītājiem, šādā gadījumā būtu daudz augstākiem nekā lielajos uzņēmumos;

5) mazie uzņēmumi, visticamāk, vieglāk uzņemas risku. Riskēt ar dažiem tūkstošiem ir vienkāršāk nekā ar miljoniem. Parasti tas izpaužās, ka liela starpība starp peļņu dažādos gados – ” tad ir, tad nav”

Amerikāņu pētnieki W. Walker un J. W. Petty attiecībā uz mazajiem uzņēmumiem ir noteikušās šādas standarta vērtības finanšu rādītājiem: Petija rādītāji. Var atsaukties uz tiem, skaidrojot netandarta situāciju uzņēmumā. Bet, ja jūs tomēr vēlaties saprast reālo situāciju, jums būtu nepieciešams veikt rādītāju kvalitatīvu analīzi  un atbildēt vismaz uz šādiem jautājumiem :

1 ) Cik daudz jūs esat atkarīgs no viena vai diviem lieliem klientiem un kreditoriem, un kāds ir to finanšu stāvoklis?

2 ) Cik jūs esat atkarīgs no  vienas vai divu preču (pakalpojumu) veidu ražošanas un kāda ir viņu pozīcija dzīves ciklā?

3 ) Kas notiktu, ja kāda iemesla dēļ uzņēmuma īpašnieks nespēs darboties ?

Kā novērtēt šos kritērijus, jūs varat izlasīt manā grāmatā , kas drīzumā tiks publicēta (darba nosaukums “Jūsu uzskaites aizkulises vai Ekonomika neekonomistiem”) vai te pat citos rakstos.

Tagged:

Related Posts