Justīna HUDENKO

Ekonomikas filozofija

AktualitātesMana pieredze

В начале было противоречие

actualЭта и некоторые более поздние заметки с индексом DI, связаны с лекцями К.Оганисян по разработке научно-исследовательской работы. Итак, исследование должно быть основано на его актуальности. В принципе, смысл обоснования исследования ясен уже из корня слова актуальность (act – англ. действовать). Необходимо ответить на простой вопрос – “достойно ли это наших действий?”. Во время лекции преподаватель нам объясняла, что достаточным доказательством актуальности станет указание на существование противоречия между реальностью и потребностями общества, а также, на то что полученные в результате исследования достижния можно обобщить – перенести на существенную часть общества…

Поиск противоречия не является самоцелью. Они – вездесущи. Это наша диалектическая реальностью. Вопрос в другом – готовы ли мы смириться с проблемой, или мы готовы тратить свое время и энергию, чтобы предотвратить ее. Соответственно, чем большая часть общества готова к действию, тем более насущной (действительной) она становится. Развивая эту мысль, можно сделать вывод, что наиболее актуальные проблемы, вероятно, привлекут больше ресурсов и усилий, а малоактуальные – сколько получится…

Но есть еще несколько, этических вопросов:

1) Соразмерность. Природа человека не скромна, мы всегда хотим побольше, да получше. Часто проблемы, требующие решения очень похожи на те, которые выдвигают мои дети каждый день, “как бы получить побольше конфет”. Таким образом, в дополнение к требованию обоснования актуальности этого для важной части общества, необходимо подтвердить что решение проблемы будет способствовать естественному диалектическому развитию общества или его части.

2) Если проблема касается только части общества, существует риск (и это часто  так и бывает ), чэто решение повлияет на средств остальные части сообщества, или даже будет вопреки ее интересам. Можно сделать вывод, что уже на этапе обоснования самой актуальности должно появиться ограничение на ее решение: оно должно быть внутри получающей выгоды систему или внешнее влияние должно быть сбалансировано с внешними ресурсами .

3) Не всегда человечество может понять пользу или вред некоторых изысканий. Вряд ли некоторые исследователи смогли оправдать свои действия работая над тем, чего не существовало в природе: воздухоплаванием, интернетом, телефонией, генами. Они все начали с других слов “I have a dream” , а затем это переводило человечество на новый уровень развития. Иногда обоснованность ограничивает наше божественное творческое начало…


Šī piezīme un dažās vēlākas ar indeksi DI rodas K. Oganisjanas lekcijas par pētījuma dizainu pārdomu rezultātā. Tātad pētījuma sākumā būtu jāpamato to aktualitāte. Principā, jau pašā vārdā aktualitāte jau no pašā vārda saknes (act – angl. rīcība) var noprast, kā runā iet par vienkāršāko jautājumu “vai vispār tas ir vajadzīgs?”, tātad ir mūsu rīcības vērts. Lekcijā pasniedzēja paskaidroja, ka aktualitāti var pamatot pierādot, ka pastāv pretruna starp realitāti un sabiedrības vajadzībām, kā arī, ka pētījumā (rīcības) rezultātā panākto var vispārināt – attiecināt uz nozīmīgo sabiedrības daļu…

Meklēt pretrunas nav pašmērķis. Pretrunas ir vienmēr un visur. Tā ir mūsu dialektiskā realitāte. Jautājums ir savādāks – vai mēs esam ar mieru sadzīvot ar tiem, vai arī mēs esam gatavi tērēt savu laiku un enerģiju, lai tas novērstu. Attiecīgi – no tā cik lielai sabiedrības daļai šādas pretrunas traucē, konkrēta problēma kļūst mazāk vai vairāk aktuālā (rīcībcienīta). Attīstot šo ideju, var izdarīt secinājumu, kā aktuālākas problēmas risināšanai būtu iespējams piesaistīt vairāk resursu un pūliņi, bet mazsvarīgākai – cik sanāks.

Vēl ir dažas lietas – ētiskās:

1) Sabiedrības vai sabiedrības daļas vajadzību samērīgums. Cilvēkā daba nav visai pieticīga, mēs vienmēr gribām arvien labāk un vairāk. Nereti risināmās problēmas ir ļoti līdzīgās tiem kurus risina ikdienā mani bērni: “kā dabūt pēc iespējas vairāk konfektes”. Tātad papildus prasība, kas ir izvirzāma aktualitātes pamatojumam ir: “vai tiešām ir tā ka problēmas risināšana nāks par labu pašam rīcības subjektam un neapturēs tā dabisko dialektisko attīstību”.

2) Gadījumā, ja problēma ir aktuāla tikai sabiedrības daļai, var rasties risks (un tas bieži vien arī notiek), ka risinājums skar atlikušās sabiedrības daļas resursus vai pat ir pretrunā tās interesēm. Var secināt, ka šajā posmā vajadzētu parādīties risinājuma ierobežojumam: tam jābūt attiecīgās sistēmas ietvaros, vai arī ārējai ietekmei jābūt sabalansētai ar resursu izlietojumu.

3) Ne vienmēr cilvēce var saprast labumu vai ļaunumu no kādām iespējām. Nedomāju, ka savulaik daži Pētnieki varēja pamatot savu rīcību strādājot pie tā, kas nepastāv dabā: aviācijas, interneta, telefonijas. Tie visi sākās ar citiem vārdiem “I have a dream” un vēlāk iznesa sabiedrību uz citu līmeni. Tādu cilvēku ielikšana rāmjos ierobežo cilvēka dievišķo radniecisko būtību…

Tagged:

Related Posts