Justīna HUDENKO

Ekonomikas filozofija

Mana pieredze

Ietekmes analīze

Makrovides tendences pārsvarā ietekmē stratēģiskus lēmumus. Taču dažkārt, to vērtēšana ir nepieciešama pavisam utilitārām funkcijām – piemērām, lai pamatotu kādu izmaksu radīšanu/ vai cenas noteikšanu kādā konkrētā līmenī…

Īsumā kā to veic:

1. nosaka kādas tendenču kategorijas, visdrīzāk, ietekmēs jūsu nozari.

Piemēram, plašpatēriņa preču nozares seko sociālajām un demogrāfiskajām  tendencēm, jo sociālā vide pārveido cilvēka ikdienas uzvedību un ietekmē konkrēta produkta izvēli, bet demogrāfiskais stāvoklis nosaka šo produktu patērēšanas griestus. Ilgtermiņa patēriņa preču nozares  (piem. nekustamā īpašuma attīstītāji) seko ekonomikas tendencēm, jo procentu likmes un vidējie ienākumi tieši ietekmē šo nozaru produktu. Riska kapitāla investori uzmanīgi vērtē visas izmaiņas tehnoloģiskajos procesos.

2.meklē informācijas avotus.

Ārējas vides faktoriem piemīt plaši pieejama un atklāta informācija, kas ir pieejama visdažādākos avotos – internetā, populārā un specializētājā literatūrā, plašsaziņas informācijas līdzekļos. Nereti ar šāda veida informāciju dalās citi komersanti no saistītām nozarēm, piem., tehnoloģisko iekārtu ražotāji dalās ar ražotājiem, kas izmanto šīs iekārtas, ar jaunumiem un tendencēm viņu ražošanas nozarē, lai ietekmētu jauninājumu iegādi. Tādējādi lielākā problēmā ir nevis informācijas saņemšanā, bet gan apstrādē.

Vislabākais risinājums ir nozaru asociācijas, kuras parasti seko un apkopo informāciju, kas ir būtiskā atbilstošajā sektorā. Tāpat asociācijas parasti sniedz ne tikai kvantitatīvus datus, bet arī kvalitatīvus, norādot uz informācijas ticamību un pilnību, kā arī faktoru iedarbības spēku uz nozari.

Lai pareizi identificētu un reaģētu ar pamata tendencēm, parasti izmanto iespēju/draudu matricu (piesaistnē – hudenko_makrovides_analize). Katrai tendencei piešķir svarīguma kategoriju pēc ietekmes uz uzņēmumu (nozari) un varbūtības līmeņiem un nosaka atbilstošu rīcības plānu:

1.kategorijas tendencēm kontrolē prognozes (vai attīstības scenāriju, ja tāds ir izstrādāts) izpildi;

2.kategorijas tendencēm – tendences kontrolē, lai noteiktu, vai nevar attīstīt saistīto nozari;

3.kategorijas tendences ignorē;

4.kategorijas tendencēm nosaka monitoringa un seku analīzes kārtību;

3. Apstiprinām rīcības plānu kurā iekļauj visu Jums nepieciešamo informāciju vai pamatojumus kādai rīcībai…

Анализ макротенденций в основном используется для стратегических маркетинговых решений. Но иногда, их оценка выполняет довольно утилитарные функции – например, чтобы оправдать создание стоимости или назначить цену на определенном уровне.

Кратко, как это осуществляется:

1.Назначаем приоритеты тенденций.

Определяем какие именно воздействия внешней среды могут повлиять на вашу отрасль.

Например, в секторе товаров широкого потребления прекрасно ссылаться на социальные и демографические тренды. Производители товаров длительного пользования (например, застройщики) исследуют экономические тенденции в процентных ставках и среднего дохода свох потенциальных клиентов.

2. Определяем источники информации и анализируем результаты.

Данные о внешних факторах доступны в широком диапазоне источников -Интернете, средствах массовой информации. Таким образом, самая большая проблема не в получении информации, а выбор и обработка.

Лучшим решением является отраслевая ассоциация, которая обычно следует и собирает информацию, которая имеет отношение к вашему сектору. Кроме того, ассоциации обычно предоставляют не только количественные данные, но и качественные, с указанием достоверности и полноты и они не вызывают сомнения у проверяющих персон.

 Для анализа используем приложенную матрицу “возможность / угрозы” (hudenko_makrovides_analize).  Для каждой тенфенции определяем степень и вероятность наступления угрозы и разносимпо категориям:

Категория 1 – контролируемые тенденции;

Категория 2 – рискованные тенденции;

Категория 3 – игнорируемые тенденции;

Категория 4 – анализируемые тенденции;

3.Назначаем план действий.

Записываем в план действий, что именно вы хотели обосновать…

 

Related Posts