Justīna HUDENKO

Ekonomikas filozofija

Mana pieredze

«Dimanta» modelis vs «Dzintara» modelis

dzintara dimantsKonkurētspēja ir jēdziens, kuram ekonomisti joprojām nav raduši vienotu definīciju un nav izstrādāti arī vienoti konkurētspējas analīzes principi. Visbiežāk konkurētspējas analīzē aplūko tikai atsevišķus kvantitatīvus rādītājus, kas balstīti uz klasisko Portera (1990) tāsaucamo „Dimanta” modeli. Tomēr jāatzīst, ka šāda analīze nebūtu pilnībā  izmantojama Latvijas uzņēmumiem, kuru darbība ir ļoti  lielā mērā atkarīga no ārējiem tirgus apstākļiem. Turklāt analīze un pētījumi, izmantojot Portera modeli, balstās  uz retrospektīviem datiem, tāpēc bieži vien  iegūtie rezultāti ir novecojuši un neaktuāli. Pretējs „Dimanta” modelim ir Kima un Maborna (2005) izstrādātais konkurētspējas nodrošināšanas modelis, tāsaucamā „Zilā Okeāna” stratēģija, kura pamatā ir uzņēmumu stipro pušu apzināšana un orientācija uz jauniem tirgiem. Arī šis modelis tiek  kritizēts un galvenokārt par to, ka tas nedod iespēju  pietiekoši precīzi identificēt  patiesās cēloņsakarības un faktorus, kas ietekmē uzņēmumu attīstības rādītājus un sniegumus..

LU 73.konferencē J.Hudenko un R. Počs (RTU) balstoties uz zinātniskās literatūras analīzi, vispārina esošo konkurētspējas vērtēšanas un un konkurētspējas stratēģiju izstrādes modeļu priekšrocības un trūkumus, kā arī jaunākās tendences teorētiskos pētījumos, ar mērķi sintezēt kopējo pētīšanas modeli Latvijas uzņēmumu gadījumā. Rezultātā tiek piedāvāts paplašināt klasiskā Portera modeļa kvantitatīvos rādītājus ar makrovides kvantitatīviem rādītājiem, sadalot tos divās grupās- subjektīvos un objektīvos faktoru ietekmes rādītājos, kā arī iezīmēt Latvijas uzņēmumiem raksturīgākāas priekšrocības ārējos tirgos, kas ļautu palielināt konkurētspēju jaunajos vēl neattīstītajos tirgus segmentos.

Pētījuma rezultātus plānots izmantot, izstrādājot teorētisko pamatojumu un praktiskos risinājumus Latvijas uzņēmumu konkurētspējas stiprināšanai ārējos tirgos Valsts Pētījumu programmas 5.2. EKOSOC-LV projekta ietvaros.

Prezentācija šeit.

Pētījumu atbalsta Valsts Pētījumu programma 5.2. EKOSOC – LV.

Related Posts