Justīna HUDENKO

Ekonomikas filozofija

EKOSOC prezentācija 17.12.2014

EKOSOC-LV_logo_caursp-fons

2014.g. 17.decembrī LU telpās notika projekta darba seminārs, kurā laikā tika prezentēti rezultāti un diskutēts par kopīgu pētījuma teorētisko platformu, lai kvalitatīvi sasniegtu izvirzītos mērķus un rezultatīvos rādītājus. RTU pārstāvji izmantojot teorētiskās literatūras analīzi, vispārināja piedāvāto modeļu jaunākās attīstības tendences ar mērķi sintezēt kopējo pētīšanas modeli.

Rezultātā tika piedāvāts paplašināt klasiskā Portera modeļa kvantitatīvos rādītājus ar makrovides kvantitatīviem rādītājiem, sadalot tos divās grupās: cilvēciskie faktori un materiālie faktori, kā arī iezīmēt Latvijas uzņēmumiem raksturīgas priekšrocības ārējos tirgos, kas ļautu iegūt konkurētspēju jaunajos vēl neattīstītajos tirgus segmentos.

prezentācija šeit

Gala rezultātus plānots izdiskutēt LU 73. zinātniskajā konferencē.

 EKOSOC-LV_logo_caursp-fons17 декабря 2014 года в помещении ЛУ прошло совещание по проекту. Были обсуждены доклады об общей платформе исследования проекта.

С целью синтезировать модель исследования, представители РТУ, используя анализ литературы, обобщили тенденции развития всех предложенных моделей.

В результате исследования, было предложено расширить количественные показатели класической модели Портера количественными показателями оценки макроэкономической среды, а также разделить их на две группы: субъективные факторы и материальные факторы. Дополнительно, было предложено, описать преимущества характерные для лавтийских предприятий на зарубежных рынках, что позволило бы получить конкурентные преимущества на неразвитых рыночных сегментах.

Окончательные результаты планируется предоставить на 73 научной конференции ЛУ.

Related Posts